currAlias: 
page_alias: korea-seoul
parentAlias: contact
Korea other 37.5665979 126.9429498